جن کجاها بیشتر دیده شده است ...

میگویند

جن در حاهای نا پاک است

جن به سراغ چگونه افرادی میرود ؟

اصولا جن چرا به سراغ افراد میرود ؟

در کشورهایی که دین و ایمانی نیست برای این که بچه ها را متوجه بعضی چیزها کنند

به طرق خاص آنها را میترسانند.

یکی از اینها ساختن فیلمهای ترسناک است .

آنها با ساختن فیلمهای ترسناک  و وجود شیطان بچه ها و جوانان را از موجوداتی

میترسانند که زیاد به طرف فساد نروند .

منطقه ای در امریکای شمالی هست که :

هر شخصی ادعا میکند از شیطان نمی ترسد به آن جا میرود

شیطان حسابی وی را تنبیه میکند و آزار میدهد .

کسانی که از توانائی جسمی بالایی برخوردار بودند به خانه برمیگشتند

و تعریف میکردند که :

شب اول زنده ماندیم و هیچ اتفاقی نیفتاد

شب دوم

سه قول با بدنی تشکیل شده از دود ؟امده و ایشان را برده و شیطان بزرگ با دندان ها سرخ و شمایل آتشین به همراه شاخ های فولادی این انسان ها را با شلاق مورد زجر قرار میداده

و پس از بیهوشی آزادشان میکرده

تنها بازمانده  سه تن بودند

بعد از دو روز دو تاشون ز وحشت مردن و یکیشون در تیمارستان بستری و خوابش نمیبرد  ...

بیشتر کسانی که به سوی فساد میروند خوف این موجودات را دارند.

الان هم با ساختن فیلمهای زامبی میخواهند به بچه ها بفهمانند که بر اثر فساد زیاد انسانها همدیگر را میخورند و آخر زمان میشود .

آنقدر بی بند و باری زیاد شده است که هر چیزی دیگر امکان پذیر است .

اما در مورد حن ها گفته میشود که :

جن در جائی که در آن صدای قرآن شنیده نشود وارد میشود

جن در جائی که در آن لعب و لهو انجام میگیرد ظاهر میشود

جن در جائی که بهداشت رعایت نمی شود حاضر میشود

جن در جائی که مکان در نزدیکی عوارض طبیعی مانند باغ کوه جنگل بیابان چشمه و رودخانه باشد هست

در  مکانی که در نزدیکی درختان مرکبات علی الخصوص نارنج قرار داشته باشد هست

جن در جائی که درخت انجیر هست وجود دارد .

در فردی که انجام واجبات خود کاهل است

در فردی که لقمه اش شبهه ناک است

افرادی که با سگ و گربه مانوسند

فردی که زنا میکند

مکانی که در آن قمار ----مشروب ----مواد مخدر انجام میشود جن وجود دارد


جن در مناطق گرمسیری بیشتر دیده شده است .


جن ها برای خودشان عروسی میگیرند و به رقص و پایکوبی میپردازند

و صدای آنها به وضوح شنیده میشود .


گفته میشود هر گاه بسم الله الرحمان الرحیم گفتید جن ها از آن جا میروند ///////////

جن ها حقیقی و واقعی هستند و دارای جنس مذکر و مونث هستند

قدرت عجیبی دارند

در داستان حضرت سلیمان آمده است که جن ها قادرند تخت بلقیس را قبل از برخاستن از جایش نزدش حاضر کند

جن ها در حالات عادی دیده نمیشوند

جن ها اگر با انسانها خوب باشند آنها را بسیار ثروتمند میکنند .

اگر آزاری از آنها ببینند بد جور آزارشان میدهند