افتاد درختی که به خود میبالید ....

از داغ تیر به خاک غم مینالید 


گفتم چه کسی به ریشه ات زد ؟

گفتا:

آنکس که به زیر  سایه ام میخوابید .


شاد باشید و شاد زندگی کنید و در زندگی  دو دوزه باز نباشید ....