گله از چرخ ستمگر بکنم یا نکنم ؟

میخواهی بکن میخواهی نکن 

فوت قایم تو سماور بکنم یا نکنم ؟

میخواهی بکن میخواهی نکن 

چایی از بحر شما دم بکنم یا نکنم ؟

میخواهی بکن میخوای نکن 

لاستیک چرختو پنچر بکنم یا نکنم ؟

میخوای بکن میخوای نکن 

آش داغی برایت بپزم یا نپزم ؟

میخوای بپز میخوای نپز 

روغنش را دو برابر بریزم یا نریزم ؟

میخوای بریز میخوای نریز 

ای حبیب من ای طبیب من 

عشق روی تو شد نصیب من 

حالا لای لالای لا ...............................شاد باشید بخندید حتی به زور

بزن و برقص شبای ماسوله - YouTube