افرادی که در زمان خوردن قهوه دچار خواب آلودگی میشوند و افرادی که در  زمان استرس قهوه میخورند 

در خطر جدی هستند !

زیرا کافین قهوه باعث اسپاسم عروق مغزی میشود و در نتیجه کمبود اکسیژن را به همراه دارد .

فرد ممکن است در ابتدا دچار سر درد شود و سپس دچار کاهش هوشیاری شده و به کما رفته

 و د45 والپیپر عکس قهوه و دانه های قهوه و ماگ قهوه برای پس زمینه گوشی HDر نهایت دچار مرگ مغزی میشود .