ازدواج یک دختر هندی با مار کبرا

این ازدواجها بیشتر در هند انجام میشود .این دختر 30 سال دارد و ازدواجش با حضور بیش از 2000نفر انجام شد

او میگوید من به علت علاقه ام به مار کبرا اقدام به این کار کردم .

او میگوید هر وقت برای آن شیر می ریزم فورا بر می خیزد و آن را

می نوشد و هیچ آزاری به من نمی رساند .