====ناصرالدین شاه و فتحعلی شاه قاجار  ====

ناصرالدین شاه

بی لیاقت ترین شاه ایران بود . کسی که با پنجاه سال سلطنتش در حالی که جهان در اوج پیشرفت تمدن بود ایران را 50 سال از تمدن عقب تر برد .

 

بیشتر وقت او به اندازه گیری طول سیبیلش و زن بارگی گذشت .

در زمان او ترکمنستان و خیوه و پاکستان از ایران جدا شدند و هرات و افغانستان توسط انگلستان اشغال گشت .

 

و این شاه سرگرم با حرمسرای خود کوچکترین نوجهی به این ناکامیها ننمود .

پادشاهی که در سن 68 سالگی عاشق خواهر زنش میشود با وجودی که خواهر زنش نبیره اش حساب میشد و 12 سال بیشتر نداشت او را به عقد خود در آورد .

 

نام این دختر 12 ساله ماهرخ سار  بود .

در کل بخواهی حساب کنی او پادشاهی مغرور -ظالم -و شکم باره و در برابر بیگانگان سهل انگار بود .

=====

=====

===========فتحعلی شاه قاجار   ========

 

این پادشاه هم یکی از بی لیاقت ترین بود زیرا که :

پادشاهی که تمام توجهش به آرایش ریش بلندش  بود .

 

او بسیار خوش گذران بود و خوشگذرانی با زنان حرمسرایش  بیشتر از کشور داریش بود .

در زمان او نبرد با روسها  :

گرجستان -ارمنستان -تفلیس -باکو و بیشتر نواحی شمال غربی ایران از دست رفت و به تابعیت روسها در آمد .

 

از دست دادن بخشهائی از آذربایجان -گرجستان -ارمنستان در عهدنامه ترکمنچای و گلستان که :

به واسطه ی بی لیاقتی فتعلی شاه و شکست در نبرد با روسیه به ایران تحمیل شد .

 

بخشیدن الماس شاه به امپرالتور روسیه به عنوان خون بهائی گری بایدوف

حکاکی تصویر خود بر روی قسمتی از آثار تاریخی ساسانی در طاق بستان که :

باغث وارد آمدن خسارات به آثار ساسانی شده است .

 

حکاکی عبارات

سلطان صاحبقران فتح علی شاه قاجار 1244 بر روی الماس دریای نور

 

با این کار از ارزش این الماس بی همتا به شدت کاسته شد .