ابوریحان بیرونی  یک مقبره داغون در افغانستان است و کسی اهمیت نمیدهد که :

ابوریحان بیرونی دانشمند ایرانی -ریاضی دان - ستاره شناس - باستان شناس - تاریخ دان معروف ایران این آرامگاهش باشد ؟!

ابوریحان بیرونی 600 سال قبل از گالیله میدانست که زمین گرده و 500 سال قبل  از کوپرنیک میدونست که زمین به دور خورشید میچرخد .

و همچنین در کتاب التفهیم حالات مختلف قرار گیری ماه نسبت به خورشید را هم ترسیم کرده بود !

ابوریحان بیرونی دانشمند ایرانی معتقد بود که نور از درات بسیار ریزی به نام جزالطیفه تشکیل شده بود  هزار سال بعد انیشتین آن را فوتون نامید !

ابوریحان بیرونی اولین فردی بود که هزار سال قبل و با ابتدایی ترین امکانات آن زمان شعاع زمین را 6340 کیلومتر اعلام کرد که تا حد زیادی به مقدار صحیح آن یعنی 6371 کیلومتر نزدیک بود ! مقبره ابوریحان بیرونی در افغانستان/ بدون هیچ بارگاه یا ساختمانی (عکس)

ایا یک آرامگاه داغان در افغانستان در شان این دانشمند پر آوازه است ؟

قکری به حال مقبره ی ابوریحان بیرونی کنید  .....

به دانشمندانمان حرمت و اخترام بگذارید کشورهای دیگر از خداشونه چنین دانشمندانی داشته باشند ما داریم و این وضع و حال مقبره ی دانشمندانمونه