گردش به راست ممنوع


پلیس راه با توجه به تصادفات متعدد بر سر گردش به راست اعلام کرد که گردش به راست ممنوع شد . چنان

چه گردش به راست انجام شود 100 هزار


تومان جریمه می شود راننده متخلف

راستش کاملا این به جا بود     چون گردش به راست     سر پیچ  خط عابر پیاده بود و این بسیار خطر ناک برای عابرین پیاده است . بیشتر تصادفات


سر همین پیچ گردش به راست بود


.حالا تا بیایم به این قانون هم عادت کنیم چقدر جریمه خواهیم شد .