Image result for عکس اصفهان

اصفهان نصف جهان ....

خسیس بودن اصفهانیها


اصفهانیها سالیان سال برای مسافران در کاروانسراهای اطراف شهرشون به دستور حاکم شهر آذوقه میگذاشتند

وهمیشه مسافرانی که از این شهر میگذشتند به صورت رایگان از این امکانات استفاده میکردند .

و این بشکل یک عادت و رسم ثابت در آمده بود

تا این که :

اصفهان دچار خشگسالی و قحطی شد ...

مردم دیگر نتوانستند آذوقه رایگان به کاروانسراها بفرستد و حاکم شهر هم دستور لغو این قانون را داد

و همین شد که :

بعد از این مسافران بد عادت و ناسپاس دم از خساست اصفهانیها زدند

و این لطف آنان را به عنوان یک وظیفه و حق قانونی برای خود میدانستند

و مردم میهمان نواز اصفهان این شهر را انسانهای خسیس معرفی کردند .