اعتراضات  به حق مردم ایران را نادیده نگیرید . ایران کشور فقیری نیست چرا مردم باید گرسنه و شرمنده بچه های خود باشند . جوانان تحصیل کرده ی ما بیکارند  نمیتوانند تشکیل زندگی بدهند  اعتراضشان


را به اغتشاش معنا نکنید .

به در خواستهای  به حق مردم احترام بگذارید