کفشها از چرم و کتان بود

ایرانیان از دوران باستان کفش به پا میکردندد .

در دوران هخامنشی کفش ها از چرم و کتان تهیه میشد

و برای زیباتر کردن آنها با لایه های چرم به صورت خطی کفش ها را میآراستند  .

رومیان و یونانیان آن چنان به کفش علاقمند نبودند و صندل های چوبی پیش پا افتاده به پا میکردند .

!کفش سوار کاری پارسی قرن 17 ساخته شده از پوست دباغی شده بود و دانه خردل فشرده 

پس از سفر دیپلمان های ایرانی در سال 1599 به اروپا بود .

که بعد کفش های پاشنه بلند در بین اشراف اروپائی مد شد !