پول داشته باشی آدم بکشی خون را با پول میخری .کاملا معلوم بود ایشون اعدام نمیشود .بیچاره میترا استاد . نمیدانم چرا این پولها  دست من و شما نیست ؟!