امرداد به معنای بیمرگی و مرداد به معنی مرگ است.

پس بهتره امرداد خوانده شود

جشن امردادگان

جشن امردادگان هفتمین روز امرداد ماه از سالنامه ی ایران باستان مطابق با 3 امرداد سالنامه ی خورشیدی میباشد .

امرداد به معنای    بی مرگی    است .

و اگر الف اول آن که پیشوند نفی است از قلم بیندازیم  معنی ؟آن عوض شده و بی مرگی و جاودانگی به دیو نیستی و مرگ تغییر شکل میدهد .

زیرا همان طور که میدانید    امرداد   به معنی بی مرگی است و مرداد معنی مرگ میدهد .

بنابر این :

شایسته است این کلمه را امرداد بخوانیم نه مرداد

 

در اثار الباقیه بیرونی چنین آمده است که :

امرداد ماه که روز هفتم آن امرداد روز است و آن روز را بواسطه پیش آمدن دو اسم با هم جشن میگرفتند .

 

معنای امرداد  آن است که مرگ و نیستی نداشته باشد .

امرداد فرشته ای است که به نگهداری جهان و ترتیب غذاها و دوواها که اصل آن از نباتات است و زایل کننده گرسنگی و ضرر و امراض میباشد .

 

موکل است این چنین در ظبیعت برگزار میشده و مردم توجه بیشتری به گیاهان و درختان کرده و در حفظ آن میکوشیدند و شبیه

به روز درخت کاری است .