شهریور به معنی دوستی و آرزوست

جشن شهریورگان

 در شهریور روز از شهریور ماه است که :

روز چهارم ماه از سالنامه ی ایران باستان مطابق با 30 امرداد خورشیدی میباشد .

 

شهریور به معنی دوستی و آرزوست .

شهریور فرشته ای است که به خواهر هفتگانه از قبیل طلا -و نقره و دیگر فلزات که برقراری صنعت و دوام دنیا و مردم به آنها بستگی

دارد موکل است .

 

این جشن به پادشاهان دادگر بستگی دارد لذا معمولا باید در این جشن به حضور پادشاه میرفتند و شادباش میگفتند.

 

جشن شهریورگان از دو جنبه دیگر دارای اهمیت است .

1-در این ماه محصولات کشاورزی جمع آوری میشود و به مناسبت نتیجه گرفتن از نعمت کشت و کار و به دست آوردن محصولات کشاورزان به جشن و شادی میپرداختند .

2- در این ماه ماه پاییز کاری  شروع میشود و شروع کار کشت و زرع را به امید برداشت خوب جشن میگرفتند .

 

بنابر این :

با مطالبی که عنوان شد این جشن گذشته از جشن پادشاهان دادگر  برای کشاورزان ازلحاظ جمع آوری محصول بهاری و شروع به کاشت پاییز بهترین جشن و شادمانی است .

 

مردم ایران باستان در این جشن به فقرا احسان و اطعام میکردند .

فردوسی در این باره میگوید :

زشهریورت باز فتح و ظفر -----بزرگی و تخت و کلاه و کمر