به دنبال تظاهرات مردم تاکنون صدا و سیما کشته شدن یک نفر  در سیر جان را تایید کرده است ....