چشم عقاب یکی از قویترین چشم ها در بین موجودات است .

چشم عقاب قادر به دیدن یک مورچه از ارتفاع 50 متری هست .

همچنین عقاب میتواند در هنگام پرواز از ارتفاع 2 کیلومتری یک موش در حال دویدن  را ببیند

دلیل قدرت باور نکردنیه چشم عقاب این است که :

همراه چهار طیف بینائی یعنی قرمز -سبز -آبی  سیاه و سفید یک طیف دیگر هم دارد که میتواند تصاویر را واضحتر ببیند .