اگر از من بپرسند که یک رمز برای موفقیت بگو ...

میگم : پذیرش پذیرش پذیرش...

 اولین و بزرگترین و مهمترین رمز موفقیت در زندگی ما   یک کلمه است  پذیرش   پذیرش   پذیرشه ..

هر آن چه را که خارج از  دایره ی اراده و اختیار شماست بپذیرید

بپذیرید

همچین مصیبتی پیش اومده  ... بپذیرید 

همچین قضیه ای پیش اومده ....بپذیرید 

بچه ات تو بیمارسنه  به جای سکته ...بپذیرید  بپذیرید   بپذیرید 

بپذیریم که اتفاق افتاده