آیا پوتین باعث جنگ جهانی سوم میشود ؟


هیتلر  2  در سال 2022  پوتین  دنیا را به آشوب و یک جنگ بسیار خطرناک سوق میدهد ....