Image result for عکس یک خر. Size: 133 x 106. Source: www.talab.org

حزب خران ؟!

شاید باور نکنید اما چند دهه ی قبل تعدادی از ایرانیان میخواستند با سند و مدرک ثابت کنند که خر هستند و به شکل نمادین جو میخوردند و سرسپردگیشون را به حزب خر ان نشون بدهند .


واقعا در دهه ی چهل شمسی چنین چیزی وجود داشته ...Image result for عکس خر. Size: 114 x 101. Source: www.beytoote.com

نشریه هم بود که هر هفته یک نشریه یک یا دو صفحه به نام خر نامه ارگان رسمی حزب خران  در مجله طنز توفیق منتشر میشده 


گفته میشود که :

حزب خران را یکی از جدی ترین احزاب آن دوران میدونند .کسی که میخواست عضو حزب خران بشود باید سند خریت ارائه میداد 

کسانی که میخواستند عضو این حزب شوند باید ثابت میکردند که میتوانستند رشوه بگیرند ولی نگرفتند .


میتوانستند دزدی کنند اما نکردند . و اگه میتوانستند این ادعا را ثابت کنند اونموقع بود که میتوانستندعضو حزب خران بشوند .

دلیلشم این بود که میگفتند اگر کسی میتوانست کارنادرستی انجام بده ولی اون کار را انجام نداده نشون میدهد که اون آدم حاضر شده فشاره اجتماعی و اقتصادی را تحمل کنه ولی صداقت و پاکی که تو منش و رفتارش هست را حفظ کنه واین کارش باعث حمایت از افراد ضعیف جامعه شده 

کسانی که انتخابات دوره ی پانزدهم مجلس را حقیقی میدونستند و مردا ن متاهل برای عضویت حق تقدم  داشتند . 

سیاستمداران اجازه نداشتند عضو این حزب شوند چون کسانی که اهل حقه و ریا باشند آدم بودند و جزو خران حساب نمیشدند . 

در سال 1321 یک عده ادم خوش ذوق تو کرمانشاه  یک باشگاهی تاسیس کردند و اسمشو گذاشتند باشگاه خران 

پنج سال بعد مجله طنز توفیق یعنی برادران توفیق حسن و حسین وعباس توفیق اون باشگاه را به شکل یک حزب ملی در آوردند و هدفشان هم این بود که اون چیزهایی که تو قسمتهای دیگر مجله ی توفیق نمیتوانستند بنویسند را اون جا بنویسند و چاپش کنند .


در واقع مجله ی توفیق به وسیله ی بیانیه های این حزب انتقاداتش را مطرح میکرد و چون همه چیز حزب حالت طنز داشت ایرادی هم بهشون گرفته نمیشد . 

توفیق یک هفته نامه طنز فارسی بود که از سال 1302 تا سال 1350 فعالیت میکرد و شبهای جمعه منتشر میشد . 

شعارش این بود :

همشهری شب جمعه  دو چیز یاد ت نره Image result for عکس خر. Size: 114 x 101. Source: www.beytoote.com

دوم روزنامه ی توفیق 

بعد از کودتای 28 مرداد و بسته شدن مجله ی توفیق برای مدتی این حزب فعالیتی نداشت . 

تا 14 شهریور 1346 که این حزب دوباره جون گرفت و دو برگه ارگان حزب خران به شکل بین مجله ای تو مجله ی توفیق چاپ میشد و تا سال 50و توقیف دوباره ی مجله ی توفیق ادامه پیدا کرد 

در خرم آباد و کلی شهرهای ایران حزب خران طرفداران زیادی دا شت . از تعداد اعضای حزب خران آمار دقیقی وجود نداره ولی گفته شده

بین چند هزار تا چند صد هزار نفر بودند 

مردان  عضو حزب را نره خر و زنان را ماچه خر و نوجوانان را کره خر صدا میکردند . 

ابراهیم صالحی طنز نویس  معروف ایرانی گفته تو مجله ی توفیق بود یک حزب خران داشت و من خر دبیر اون بودم .

زمان شاه دو حزب اصلی بود به اسم حزب ایران نوین و حزب مردم 

مجله توفیق هم اومد حزب خران  را درست کرد که بعد اعضای حزب خران بیشتر از اون دو تا حزب شد .

حزب خران یک دفتری داشت تو لاله زار که اعضا اون جا جمع میشدند و به زمین لگد میکوبیدند و زیر دفترم مغازه و فروشگاه بود که صدای آنها هم در آمد بود کسی که میتونست عضو این حزب بشه یک کارت عضویت میگرفت که رنگش سبز بود به رنگ ونجه 

پایین اون کارت هم رئیس کمیته خر بگیری امضا میکرد و به جای مهر نعل خر میزد .

مراسم این حزب سالی دو بار برگزار میشد یکی سالروز تاسیس حزب خران و روز دیگر هم سیزده بدر که بهش میگفتند روز جهانی خر 

چون همه جا سبز بود .اعضای حزب تو یک مزرعه ی بزرگ جمع میشدند و یک خر واقعی جلو میانداختند و بقیه اعضا هم دنبالش راه میافتادند . 

سرود حزبی داشتند با ارکستر و غیره 

اگر کسی هم نمیتوانست در مراسم شرکت کنه باید به جو ستان میرفت و بین جو ها غلت میزد و مراسم را به جا میاورد .

اساسنامه این حزب 

حرف از پاره کردن پوزه بندو ابصار و برابری همه ی خرهای جهان بود و میگفتند ما نه هیچ خر خارجی را تو حزب خران راه میدهیم و نه خر هیچ خارجی هستیم که تعدادی از بند

اتحاد و همبستگیه کلیه خران ایران - --------ایجاد روح خر پروری در دنیا ------رفع ظلم از همه ی خرهای بارکش و سیخونک خورده ----پاره کردن همه ی پوزهابندها و افسارها-----خرا به راحتی زندگی کنند و هیچکس خر دیگری نباشد ----پشتبانی از دهقانان جو کار یونجه کار و شبدر کار 

پشتیبانی از تاسیس بانک علوفه ----آزاد محیط برای خران 

لوگوی حزب 

نماد حزب دمکرات آمریکا هم خره 

سال 1350 این حزب منحل شد .

به سر طویله ی حزب خران نوشته به زر 

که نیست حزبی از این حزب در جهان بهتر 

                                                                             با نظرتان یاریم کنید