1----زندگی خیلی کوتاهتر از اونه که به جنگ با خودت بگذرانی !

2---اگر بر دردت تمرکز کنی درد و رنجت  ادامه پیدا میکنه !

اگر بر درسی که از رنجت گرفتی تمرکز کنی به رشد ادامه میدی !

3---وفتی به دیگران بله میگی  مطمئن شو که به خودت نه نمیگی !