1--قانون مورفی 

از هر چی بترسی بیشتر اتفاق میافتد .


2--قانون گیدلین :

اگه بتونی یه  مشگل رو به طور واضح رو کاغذ بنویسی اون وقت اون موضوع نصفش حل شده 


3--قانون گیلبرت :

بزرگترین مشگل در محل کار اینه که کسی بهت نمیگه که چیکار باید بکنی 


4--قانون ویلسون :

اگه اطلاعات و هوش رو همیشه در درجه اول قرار بدهی  اون وقت پول همین جوری میاید .


5---قانون فالکند:

وقتی مجبور نیستی که تصمیمی بگیری پس تصمیمی نگیر