فتح بابل 

بهار سال 539 پیش از میلاد کوروش کبیر  پادشاه ایران دستور تصرف بابل را صادر کرد .

.به گفته ی برخی از مورخان و به گواهی استوانه ی کوروش فتح بابل بدون جنگ و خونریزی صورت گرفته 

17 روز بعد از فتح بابل کوروش به عنوان پادشاه وارد این شهر شد و مورد استقبال مردم قرار گرفت . 

یکی از اولین اقدامات کوروش این بود که :

تبعیدیان یهودی که پیش از فتح بابل مورد ستم پادشاه  بودند اجازه داد به خانه های خود باز گردند و تمام اموال آنها را به خودشان باز گرداند .

تصرف بابل نقطه عطفی بود برای امپراتوری عطیمی در آسیا  .