سنگهائی هست که قادر به تولید برق هستند ؟!

در جمهوری دموکراتیک کنگو معدنچیان سنگهائی کشف کردند که برق تولید میکنند .

در شهر کوچکی در کنگو به نام ما نونو تحقیقات انجام شده و این سنگها را کشف کردند . 

این اکتشافات ایجاد انقلابی در صتعت  اثرزی را دارد و میتواند یک بازی برای اقتصاد کشور کنگو باشد . 

تحقیقات بیشتری برای به دست آوردن درک عمیق تر از خواص و ترکیب سنگها انجام میشود و

کارشناسان این سنگ را با نام ایتیوم میشناسند . 

      آیا چنین چیزی ممکنه ؟ نظر شما چیه ؟