Image result for عکس نشان فروهر1- نیمه بالای نسان یک انسان است .

معنای پخته بودن تجربه -کهن - راست قامت و پیر معلم است ...

2- پیرمرد دست راست خود را به معنای عبادت و بندگی اهورامزدا -خدای یگانه -به سمت آسمان بلند کرده است ...

3- وجود دو بال به معنای پرواز به سوی آسمان و صعود به قله های مینویی است . 

بال به معنای نیروهای مثبت است که اگر انسان از آن بهره بگیرد میتواند پیشرفت کند و به کمال برسد ...

4- در دست چپش حلقه عهد با اهورا مزدا قرار دارد که نشان موظف بودن به پیمان با خدای یگانه است . 

در زمان قدیم وقتی دو نفر با هم پیمانی می بستند  .این حلقه را با دست چپ خود میگرفتند .

کاری که امروز همه ی جهانیان در هنگام عقد ازدواج -حلقه ای را بر انگشت دست چپ خود میکنند که طبق گفته ی برخی از همین نشان بر گرفته است .

5-هر بال از 3 ردیف پر تشکیل شده  که درجه بندی نکات مثبت است . هومت -هوخت--هورشت  ( پندار نیک -گفتار نیک - کردار نیک ) با این نکات مثبت است که انسان میتواند به اوج برسد . 

6-حلقه میان تنه به معنای کره خاکی و گردش روزگار است . ( شاید نشانه ای از آگاه بودن ایرانیان آن زمان به گرد بودن کره  زمین میباشد )

و همچنین یک دوره عمر انسان که میبایست طی شود .

که انسان باید در گردونه راهی را برگزیند که در مسیر رسیدن به خدا پیشرفت و باندگی در زندگی قرار گیرد .

7-دامن در سه ردیف در پایین نگاره  نشانه ی  

بد اندیشی --بد رفتاری --و بد کرداری است در پایین قرار دارند بدین معنی که بدی ها باید به زیر پا افکنده شوند !

8- به ایرانی بودنمان ببالیم !

تاریخ ایران سرشار از شگفتی هاست !