پرفسور آلفرد میگوید :

اصالت رقص در دنیا فقط از آن لرها و کردهاست و بقیه رقصها در  دنیا هیچ اصالتی ندارند ...

این رقص ها چهار ویژگی دارد که در هیچ رقص دیگری وجود ندا رد .


1-- چرخاندن دستمال در آسمان ! نشان دهنده ی آزادی و آزادگی آنهاست ...

پای کوبی ( رقص کردی ) | تیشینه همسفر باهوش شما


2- کوبیدن پاها بر روی زمین ! نشانه ی وطن دوستی و وابستگی به میهن ...
3---یکی در میان قرار گرفتن زن و مرد در صف که نشانه ی تساوی حقوق زن و مرد است ....


4--- دست در دست هم داشتن که نشانه ی اتحاد و مهر و دوستی آنهاست !


پرفسور همیشه میگوید که :

من در هیچ رقص دیگری این خصوصیات ارزشمند و پر معنا را ندیده ام ...