عکس: عقاب سواری کلاغ در اوج آسمان


عقاب:

متوسط عمر عقاب 30 سال است متوسط عمر کلاغ 300 سال 

عقابی در بلندای قله رفیعی لانه داشت . 

عقاب به پایان عمرش نزدیک شده بود  اما نمیخواست بمیرد 

به یاد آورد که : 

پدرش از پدرش که او هم از پدرش شنیده بود که :

در پایین قله کلاغی لانه دارد چهار نسل از خانواده عقاب ها این کلاغ را دیده بودند اما کلاغ هنوز به نمه ی عمر خود نیز نرسیده بود . 

عقاب در دلش حسادت کرد تصمیم گرفت به نزد کلاغ برود و راز عمر طولانی وی را جستجو کند .

بنابر این بال گشود و در آسمان به پرواز در آمد شکوه و عظمت عقاب بر کسی پوشیده نیست 


با پروازش هیاهوئی شد و پرندگان با حسرتی آمیخته با ترس به لای درختان گریختند . 

به لانه ی کلاغ رسید کلاغ با وحشت و ترس به او نگاه کرد ! چه امری این افتخار با نصیب او کرده بود ؟!

عقاب داستان را برای کلاغ گفت و از او خواست تا راز طولانی بودن عمرش را برای وی فاش کند .

کلاغ گفت که :

این کار را خواهد کرد و به او یاد خواهد داد آن چه خود انجام داده است تا عمر طولانی به دست آورد پس 

باید با من زندگی کنی و نمک خور من شوی 

عقاب پذیرفت ! اما زندگی کلاغ کاملا متفاوت با زندگی او بود . عقاب که همیشه در اوج آسمان جا داشت و غذایش گوشت تازه و آب چشمه ساران و کوهسار بود .

دید که کلاغ چگونه دزدی میکند -چگونه تحقیر میشود  چگونه از پسمانده ها و لاشه غذا میخورد و از آب لجن سیر آب میشود . 

او یک روزه تمام زندگی کلاغ را تجربه کرد . 

همان روز اول عقاب زندگی خود زندگی فرمانروایی کوتاه خود و بلندای آسمان را هرگز با زندگی طولانی در نکبت زمین عوض نخواهد کرد .

حتی اگر فقط یک روز قرار باشد زندگی کندزندگی فرمانروائی خود را  هرگز با زندگی طولانی و نکبت زمین عوض نخواهد کرد . 

عمر با عزت به از عمر طولانی با خفت است ...

از دکتر پرویز خانلری