حجامت :

اگر این علامتها را دارید بدنتان به حجامت احتیاج دارد .

1) مور مور شدن پوست 

2) احساس داغ شدن بدن 

3) خستگی مفرط

4) خواب آلودگی روزانه 

5) بر افروختگی صورت 

6) خارش چشم و پوست 

7)