شستوشوی کلیه ها در خانه ....

کلیه مهمترین خونساز و تصفیه کننده خون بدن است . 

شتشوی کلیه ها اصلی ترین خواص ماش است .

همچنین موجب تقویت کلیه ها و جلوگیری از سنگ کلیه و مثانه میشود .

ماش پایین آورنده درجه  اسیدی خون و منظم کننده ضربان قلب است . 

دارای آهن و اسید فولیک و مناسب کم خونی است . 


خیلی وقت است که ماش را ار  سفره ی غذایمان حذف کردیم  

از ماش استفاده کنید .پر خاصیت ترین حبوبات بوده و هست .