دلایل خشگی مغز :

عدم رعایت اصول شش گانه : 


1 ) تنفس مناسب 

رسیدن  هوای سالم به داخل بدن بسیار حاِِیز اهمیت است و نقش آلودگی هوا در خشگی مغز واضح است 


2) خوردن آشامیدن :

در صورت زیاده روی و عادت به مصرف موادی مانند مرغ صنعتی گوشت گاو و فست فودها باعث خشگی مغز میشود 

 

3) خواب و بیداری :

افرادی که دیر به رختخواب میروند و ساعت خواب منطم در طول شبانه روز ندارند خشگی مغز را تجربه میکنند .


4 ) ورزش :

کسانی که تحت هیچ عنوان اهل ورزش و فعالیت بدنی نیستند دچار خشگی مغز میشوند . 


5 ) یبوست :

یبوست باعث میشود سموم مختلف در بدن باقی بمانند و در پی وجود سم خشگی مغز را مشاهده میکنیم 


6) اعراض نفسانی :

کسانی که خود را با حرص نگرانی عصبانیت و استرس بیش از حد روبه رو میکنند 

بیشتر در معرض خشگی مغز قرار میگیرند .


برای مثال :

استرس بیش از حد در باره ویروس کرونا افراد را با خشکی مغز مواجه میکند . 

همچنین نقش ترس بیش از حد خشگی مغز بسیار تاثیرگذار است