عضویت در گروه


پنگوئن های آدلی 


با فرا رسیدن بهار پنگوئن های قطبی وارد میشوند . البته نرها


آنها پنج ماه را در دریا گذرانده اند جائی که از خشگی گرمتر است و حالا در شتابند .


چرا ؟؟؟ زیرا بهار کوتاه است در قطب


آنها از سال گذشته که کودونی خود را ترک کرده اند ده هزار کیلومتر را در اقیانوس طی


کرده اند


برای تولید مثل به کولونی باز گشته اند . آنها نمی توانند بر روی یخها تخم بگذارند چون تخم ها یخ می زنند


پس مجبورند به این جا بیایند . زیرا خشگی عاری از یخ است .


در چند ماه آینده چند بخش از قطب جنوب ( جنوبگان ) که از یخ پوشیده نشده جائی خواهد


بود که پنگوئن های آدلی لانه های خود را خواهند ساخت


برای ساخت یک خانه ی زیبا سنگریزه لازم است


بدون یک لانه ی زیبا پنگوئن نر نخواهد توانست توجه ماده هائی را که دیر تر از راه


خواهند رسید جلب کند


کا شانه ای تاثیر گذار ارزش پنگوئن نر به عنوان یک جفت را نشان می دهد .


برای ساختن یک لانه ی خوب به سنگریزه با ابعاد و اشگال مختلف احتیاج است .


پیدا کردن سنگهای مناسب چندان ساده نیست .


واسه همین بعضی از پنگوئن ها زندگی مجرمانه ای را پیشه می کنند . یعنی از دست رنج


دیگران استفاده میکنند و سنگریزه های آنها را می دزدند بدون این که زحمتی بکشند .


به نظر می رسد پنگوئن مال باخته خبر ندارد که دزد درست پشت سرش است و می خواهد

بیشتر بدزدد .


ساخت لانه ی پنگوئن سارق به خوبی پیش می رود . شاید به این خاطر که به خوبی مواظب

دزدان است


به هر حال دزدها همدیگر را بهتر می شناسند


نر ها مجبورند چه با کار شرافت مندانه چه محرمانه لانه ی خود را به سرعت تمام کنند تا

بتوانند در تابستان کوتاه مدت قطب جنوب خانواده ای تشکیل دهند

                                                                                 N---A