عضویت در گروه

کُردیـــه
خواهر خردمند بهرام چوبین (در دوره ساسانیان).

بهرام چوبین که یکی از اهالی شهر خفر جهرم و از کردان بود

خواهر بهرام به نام " کردیه" همسر اردشیر بابکان بوده است.

کُردیـــه پس از برادرش٬ فرماندهی را به دست میگیرد

و در میدانهای نبرد٬ ‌آنچنان بی باکی و شایستگی از خود نشان میدهد که همگان را به ستایش وامیدارد.

او در رده سپهسالاری سپاه برادرش در جنگ تن به تن با "تور" فرمانده نیروی خاقان چین٬ او را شکست میدهد

و سپاهش را تار و مار میکند.

در سال 590 میلادی خسرو پرویز در تیسفون تاجگذاری کرد این تاجگذاری با قیام بهرام چوبین مصادف بود

د ر جنگ خسرو پرویز و بهرام چوبین / بهرام به خسرو پرویز بد دهنی و توهین کرد

کردیه که همچون مرد ی شجاع بود بهرام را سرزنش کرد و از او خواست از شاه اطاعت کند .

بهرام نپذیرفت در سال 591 میلادی بهرام چوبین بعد از شکست در نبرد نهائی با خسرو و سپاهیانش  همراه با باقیمانده ی سپاهش به سوی ترکان گریخت و با مهربانی تمام از سوی خان ترک پذیرفته شد . از این خان ترک نامی برده نشده / خسرو با هدایائی که برای خاتون همسر خان ترک فرستاد موجبات کشته شدن بهرام را فراهم آورد .

خاقان ترک که از مرگ بهرام غمگین شده بود از کردیه خواست که به همسری برادر خاقان نطردر آید کردیه پاسخ نرم داد و نطر را باز کرداند سپس همه سپاهیانش را که همراه برادرش بهرام به دیار ترکان آمده بودنداز دیار ترکان بیرون آورد و به نزدیکای پارسیان رساند نطر با دوازده هزار سپاه به تعقیب او برخاست .

سر انجام کردیه در طی نبردی که در افتاد .

نطر را به دست خود کشته و به راه ادامه داد

در راه  گستهم دائی خسرو پرویز نزد گردیه آمد و در مرگ بهرام غمخواری کرد

و از رفتن نزد خسرو پرویز بر حذرش کرد و سپس او را به همسری خود در آورد

اما خسرو با همکاری گردوی برادر بهرام چوبین و نامه ای که به توسط زن او برای کردیه فرستاد کردیه را به کشتن گستهم فرمان داد

و کردیه شبی پنهانی گستهم را کشته و به خسرو پرویز نوشت که او را کشت .

کردیه به جز بهرام برادر دیگری هم داشت به نام گردوی که در خدمت خسرو بود

و به همراهی سپاه خسرو با برادر خود بهرام جنگید کردیه از گردوی خواست برایش امان بگیرد و چون به نزد خسرو آمد به پاس خدماتش با او ازدواج کرد .

حاصل این ازدواج جوانشیر بود که بعد از قتل عام خانواده ی سلطنتی ساسانی جوانشیر که جان سالم به در برده بود مدت کوتاهی سلطنت کرد