18+ ---------------ویدیوئی بسیار دیدنی از آدم کوتوله ها در ایران
 

این ویدئوی گرفته شده توسط یک هموطن ایرانی می باشد که نشان می دهد یکی از انسان های کوتوله را به دام انداخته است.

با بررسی بدنی که انجام می دهد نشان می دهد که.... نظر شما چیست؟ایا ما از چنین کشف بزرگی بی خبریم.