جشن خردادگان

در خرداد روز از خرداد ماه است که روز چهارم از سالنامه خورشیدی و ششمین روز از سالنامه ایران  باستان است .

خرداد به معنای تمامیت و کمال است .

 

ابوریحان بیرونی در آثار الباقیه در مورد جشن خردادگان مینویسد که :

خرداد فرشته ای است که به تربیت خلق و درختان و نباتات و زایل کردن پلیدی از آب گمارده شده است .

 

بنابر این با توجه به اهمیت فوق العاده آب در ایران بخصوص در امر کشاورزی میتوان تصور کرد که این جشن از چه ارزش و اهمیتی در میان کشاورزان برخوردار است .

 

جشنهای سالیانه ایران باستان عموما صورت دهقانی و روستائی بود و در اصل با امور کشاورزی بستگی داشته است .

 

با توجه به اهمیت فوق العاده آب در ایران بخصوص در امر کشاورزی میتوان تصور کرد که این جشن از چه ارزش و اهمیتی در میان کشاورزان برخوردار  بوده است .

 

ایران قدیم در این جشن به کنار چشمه و رودخانه و جویبار میرفتند و به عیش و شادی میپرداختند و به یکدیگر گل نیلوفر یا یاس پیشکش میکردند .

 

 

سپندار فر پاسبان تو باد -------------ز خرداد روشن روان تو باد    (فردوسی )